IIS hållbarhetsredovisning 2015

9. Våra intressenters syn på vårt hållbarhetsarbete

Att lyssna på omvärlden är viktigt för en öppen och transparent organisation. Därför genomfördes under 2015 en dialog med våra främsta intressentgrupper för att definiera materiella hållbarhetsaspekter för IIS.

Ansvar för att upprätthålla driftsäkerhet, erbjuda objektiv folkbildning och samling kring en gemensam värdegrund rankas högt av alla intressenter oavsett deras relation till IIS. Vidare lyfte flertalet intressentgrupper vikten av att vi verkar för informationssäkerhet och integritet.

Resultatet från årets intressentdialoger samt en workshop med ledningsgrupp och styrelse ligger till grund för rapportens innehåll samt IIS hållbarhetsstrategi som antogs under 2015. Avgränsningarna i matrisen är definierade av ledningsgruppen utifrån vilken påverkan de har på verksamheten samt hur stor risk eller möjlighet aspekten utgör i vår värdekedja.

Alla intressenter kunde via en enkät ranka vilka hållbarhetsområden som IIS ska prioritera inom områdena miljö, samhälle och medarbetare. Utöver flervalsfrågor fanns en öppen fråga med möjlighet att komplettera med ytterligare relevanta områden eller lämna övriga synpunkter. Inga nya områden tillkom vid sammanställning av den öppna frågan.

Dialoger med intressenter och uppdatering av materialitetsmatrisen genomförs vid behov, om det tillkommer nya intressentgrupper adderas deras prioriterade hållbarhetsaspekter årligen.

IIS Materialitetsanalys

graf1_blue

0
kommentarer
Permalänk
Nästa: GRI Index

IIS hållbarhetsaspekter

Materialitetsmatrisen visar på vilka områden som IIS bör prioritera i sitt hållbarhetsarbete. Det mörkast blå området visar vilka aspekter som prioriteras högst. I det mellanblå området visas IIS fokusområden (till höger om linjen) samt de områden som betraktas som basområden (till vänster). Alla aspekter är väsentliga för vår verksamhet utom aspekten ”Kravställning på leverantörer” som är kopplad till våra leverantörer utanför organisationen.

Miljö

 • Främja miljövänlig teknikutveckling
 • Minimera energianvändning
 • Minska koldioxidutsläpp
 • Elektroniskt avfall
 • Miljövänligt förbrukningsmaterial

Samhälle

 • Affärsetik
 • Kravställning på leverantörer
 • Objektiv folkbildning
 • Driftsäkerhet
 • Integritet & informationssäkerhet
 • Kundnöjdhet

Medarbetare

 • Kompetensutveckling
 • Attraktiv arbetsplats
 • Hälsa och säkerhet
 • Mångfald och jämställdhet
 • Transparent kommunikation
 • Gemensam värdegrund

Permalänk

Vilka områden är viktigast för våra intressenter?

De medverkande intressentgrupperna är utvalda tillsammans med tredje part utifrån vilket inflytande de har på organisationen och hur beroende vi är av dem.

De olika kundgrupperna som är inkluderade motsvarar kunderna för våra största tjänster.

Intressentgrupp Typ av dialog Viktigaste områden
Medarbetare Webbenkät Driftsäkerhet, kompetensutveckling
Mottagare av utbildning Webbenkät Gemensam värdegrund, integritet & informationssäkerhet
Potentiella medarbetare Webbenkät Integritet & informationssäkerhet, miljövänlig teknikutveckling
Leverantörer Webbenkät Minska koldioxidutsläpp, objektiv folkbildning
Samverkansorganisationer Webbenkät Driftsäkerhet, gemensam värdegrund
Myndigheter Webbenkät Gemensam värdegrund, integritet & informationssäkerhet
Domänägare Webbenkät Objektiv folkbildning, miljövänligt förbrukningsmaterial
Internetanvändare Webbenkät Objektiv folkbildning, kompetensutveckling
Stipendiater Webbenkät Affärsetik, objektiv folkbildning
Registrarer Webbenkät Objektiv folkbildning, integritet & informationssäkerhet
Styrelse och ledning Enkät/Workshop Driftsäkerhet, attraktiv arbetsplats

Permalänk