IIS hållbarhetsredovisning 2015

4. Styrning och ledning

Sedan april 2016 har IIS en omarbetad vision för verksamhetens riktning. Den nya visionen är viktig för vår utveckling på lång sikt, men även viktig i vårt dagliga arbete. Visionen innebär att IIS ska sträva efter att ”Alla i Sverige vill, vågar och kan använda internet”. Mer preciserat innebär det följande:

Vill: Våra evenemang, kurser och guider gör det enklare och roligare att förstå och använda internets tjänster.

Vågar: Vårt engagemang inom säkerhetsfrågor, personlig integritet och nätneutralitet tillsammans med spridningen av kunskap om nätet gör internet till en trygg plats för alla.

Kan: Vårt internet är en stabil och säker infrastruktur som tillgodoser dagens och framtidens behov i Sverige.

0
kommentarer
Permalänk
Nästa: Medarbetare

Organisationsstruktur

organigram_organisationsschema_IIS

Ovanstående organigram visar IIS styrelse- och linjestruktur. Kvalitetschefen, med ansvar för hållbarhetsarbetet, har sin hemvist under chefen för Administration.

Stiftelsen leds av en styrelse som är sammansatt av ledamöter utsedda av olika samhällsaktörer varav en ledamot samt ordförande utses av det internationella internetsamfundets svenska organisation ISOC-SE. Ovanstående organigram visar IIS linjestruktur (avdelningar och medarbetarnas hemvist). Parallellt finns en matrisorganisation baserad på tjänster och processer med ansvariga som rapporterar direkt till vd/ledningsgrupp.

IIS hållbarhetsarbete leds av kvalitetschefen som rapporterar direkt till ledningsgruppen. I ledningsgruppen tas beslut som rör organisationens hållbarhetsarbete. Tertialt rapporteras utvecklingen inom hållbarhetsarbetet till styrelsen.

Permalänk

Det dagliga arbetet på IIS

Det dagliga arbetet på IIS leds av stiftelsens vd Danny Aerts och övriga medlemmar i ledningsgruppen. Den nuvarande sammansättningen i ledningsgruppen är ny sedan januari 2016 och innebär färre ledningsgruppsmedlemmar jämfört med tidigare. Ledningsgruppen utgörs av avdelningsansvarig för respektive enhet (se organisationsschema), två stabsfunktioner samt vd. Parallellt med detta driver process-, projekt, och tjänsteansvariga sina egna ansvarsområden.

Samtliga operationella beslut gällande ekonomi, miljö och sociala frågor tas av ledningsgruppen eller representanter, till exempel tjänste- eller processägare, som ledningsgruppen delegerar till. Vid principiella policyförändringar tillfrågas även en extern policyrådgivningsgrupp bestående av representanter för våra kunder, användare av .se-domäner, registrarer och en intresserad allmänhet med kunskap om den internationella utvecklingen av policyfrågor för toppdomäner. Vid förändringar gällande miljörelaterade aspekter bistår miljögruppen som utgörs av frivilliga medarbetare. Vid större förändringar genomförs även extern förankringsrunda via ett remissförfarande med berörda parter, exempelvis PTS (Post- och Telestyrelsen).

Permalänk

I samma riktning tillsammans

IIS vision är att alla ska vilja, våga och kunna använda internet. Vi är engagerade i säkerhetsfrågor och internets infrastruktur, integritets- och delaktighetsfrågor och strävar efter ett öppet internet. Att dessa värden avspeglas i vår interna företagskultur och styrning är avgörande för att verka i denna riktning.

Under 2015 sjösattes ett omfattande projekt för att identifiera de viktigaste områdena i IIS verksamhet ur ett hållbarhetsperspektiv. I den kartläggningen har både interna och externa intressenter lyft vikten av en gemensam värdegrund för IIS. Följaktligen har en uppförandekod utformats, som tillsammans med vår vision fungerar som riktlinjer för vårt interna arbete.

Uppförandekoden är baserad på FN Global Compact och ligger i linje med våra områdesspecifika styrdokument. Koden är även utformad för att kunna användas som ramverk och riktlinje för hur andra aktörer i vår värdekedja förväntas arbeta. IIS styrdokument (Miljöpolicy, Kvalitetspolicy, HR-policy, Kommunikationspolicy, Arbetsmiljöpolicy, Krishanteringspolicy, Mångfald- och öppenhetspolicy, Informationssäkerhetspolicy) ger mer detaljerad vägledning om tillämpning och omfattning. Uppdateringar av policyer och uppförandekod sker vid behov och fastställs av styrelsen. VD ansvarar för implementering i organisationen, primärt genom att delegera till i ledningsgruppen.

Årligen arrangeras utbildning för IIS medarbetare gällande vårt policyarbete, oftast i samband med personaldagar eller interna kurser. Nya medarbetare introduceras i gällande vision, uppförandekod och styrdokument.  Under 2015 genomfördes en utbildning för samtliga medarbetare, ledningsgrupp och styrelse i hållbarhet. Utbildningen omfattade en grundlig orientering i begreppet hållbarhet samt de internationella riktlinjer för områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och affärsetik som ligger till grund för vår uppförandekod. I utbildningen ingick även en genomgång av hur IIS arbetar med hållbarhet. Under hösten 2016 planeras för en gemensam utbildning i uppförandekodens innehåll och dess tillämpning för samtliga medarbetare.

Permalänk

En hållbar leverantörskedja

IIS totala inköpsvolym uppgick under 2015 till cirka 70 miljoner kronor. Totalt hade vi cirka 500 leverantörer varav 50 stod för 70 procent av den totala inköpsvolymen. Främst var våra serviceleverantörer baserade i Sverige medan leverantörer av produkter (såsom elektronisk utrustning) var spridda över hela världen.

De aktiviteter i leverantörskedjan som vi är beroende av och upphov till har vi ett ansvar för och skyldighet att bevaka och påverka. IIS har initierat ett arbete för att kartlägga hur, och på vilket sätt vi kan arbeta för ökad medvetenhet om hållbarhetsfrågor hos våra leverantörer. Under 2015 antog vi en ny uppförandekod som även kommer att tillämpas för kravställning gentemot leverantörer. Uppförandekoden manar våra leverantörer att följa FN Global Compacts principer. Utöver dessa principer understryker vi även vikten av att utesluta konfliktmineraler (tenn, volfram, tantalit eller guld med ursprung i Kongo eller kringliggande länder) ur leverantörskedjan.

Under 2016 utformas en process för hur IIS ska inkludera dessa leverantörskrav i kontrakt och hur dessa krav ska följas upp. Med detta steg vill vi påverka vår leverantörskedja på ett positivt sätt och öka medvetenheten om hållbarhetsutmaningar i hela leverantörskedjan. Vidare ska vi arbeta mer aktivt med våra största och viktigaste leverantörer för att få till stånd en dialog om våra gemensamma utmaningar. Ett tätare leverantörssamarbete tror vi kan bidra till ekonomiska fördelar för IIS samt proaktivt möta upp mot de förväntningar som våra intressenter har på oss.

Permalänk

Med ansvar kommer kvalitetskrav

Värnandet av personlig integritet och informationssäkerhetsfrågor står högt upp på IIS hållbarhetsagenda, dels för att de är hårt reglerade i Personuppgiftslagen (PuL) och i lagen om nationella toppdomäner för Sverige på Internet (Toppdomänlagen), dels för att våra intressenter anser att dessa är de viktigaste områdena i hållbarhetsarbetet. Acceptansen för avvikelser i domänverksamheten är minimal, varför kvalitetssäkring är oerhört viktigt. Att information är korrekt, tillgänglig samt kommuniceras och lagras på ett säkert sätt är därför av yttersta vikt.

Vår ISO27001-certifiering säkerställer att IIS på ett strukturerat och ansvarfullt sätt arbetar med informationssäkerhet. Hög kvalitet i driftverksamheten säkerställs med hjälp av en tydlig intern förbättrings- och felsökningsprocess baserad på ITIL och SIQ-modellen (Institutet för Kvalitetsutveckling) samt extern certifiering enligt ISO27001. SIQ:s grundläggande värderingar och modell syftar till att i kvalitetsarbetet säkerställa långsiktighet, ständiga förbättringar, delaktighet, kundorientering, samverkan samt samhällsansvar.

Permalänk

Att påverka och påverkas – internationellt samarbete

Samarbete över landsgränserna är viktigt för IIS eftersom internet är ett globalt nätverk. Det är viktigt dels för att kunna följa utvecklingen, dels för att kunna påverka den. Vi har därför ett stort engagemang i de organ som leder utvecklingen inom våra huvudområden domänverksamhet och internetutveckling.
isoc_150px

Internet Society (ISOC) är en ideell förening, bildad 1992, med säte i USA. ISOC arbetar både med internets teknik och påverkan på samhället. En viktig del av ISOC:s tekniska arbete handlar om att utveckla internets arkitektur och tekniska standarder för nätet. Det sker bland annat genom att ISOC är organisatorisk värd för de grupper som svarar för utveckling av protokoll och standarder för internet, till exempel Internet Engineering Task Force (IETF). Den svenska avdelningen ISOC-SE utser enligt IIS stiftelseurkund två styrelseledamöter varav en är styrelseordförande.

 


icann_150pxICANN är en global organisation som ansvarar för adressystemet på internet (IP-adresser). ICANN är en icke vinstdrivande organisation som driver utveckling och policyfrågor för internet generellt. Vi har två förtroendeuppdrag, dels som Trusted Community Representative, dels en representant i Registry Services Technical Panel. Under 2015 bidrog IIS till arbetet i en internationell arbetsgrupp för hantering av IANA och dess funktioner.

 

 
ripe_150px

IIS är även medlemmar i RIPE NCC, en medlemsorganisation som stöder internetutveckling via teknisk samordning. Kärnfunktionen är att agera RIR (Regional Internet Registry) för internetoperatörer i Europa, övriga delar av det forna Sovjetunionen, västra delen av Asien till och med Afghanistan, samt Afrika norr om ekvatorn. RIPE syftar till att samordna arbetet så att internets europeiska del fungerar effektivt.

 


centr_150pxCENTR (Council of European National Top Level Domain Registries) samlar de organisationer som ansvarar för de europeiska landstoppdomänerna (motsvarande IIS i andra länder). CENTR verkar för ökad kunskapsdelning, utveckling av standarder samt internationellt utbyte. Samarbetet gäller framför allt tekniska, administrativa juridiska och säkerhetsfrågor kring domännamnsadministration. IIS innehar en av styrelseplatserna i organisationen samt har en intern resurs avsatt för att driva det gemensamma initiativet CENTR Tech, den tekniska samarbetsgruppen. (G4-16, EC-8).

Permalänk