IIS hållbarhetsredovisning 2015

2. Om årets rapport

Det här är Internetstiftelsen i Sveriges (IIS) hållbarhetsrapport för 2015. Framöver publiceras årligen en hållbarhetsrapport som på ett konsekvent och transparent sätt berättar varför och på vilka olika sätt vi bidrar till positiv och hållbar samhällsutveckling.

Den här rapporten sammanfattar IIS arbete under 2015 (1 januari – 31 december) samt ambition och strategi inom hållbarhetsområdet. Rapporten omfattar IIS samtliga aktiva verksamheter och under 2015 har inga betydande förändringar i organisationsstrukturen eller i leverantörskedjan skett.

Rapportens innehåll är anpassat och avgränsat efter de hållbarhetsområden som vi själva samt våra interna och externa intressenter anser vara väsentligast för oss utifrån de aspekter som definierats i vår materialitetsanalys.

Rapporten följer GRI G4-ramverket för hållbarhetsrapportering. Data som redovisas i rapporten följer metersystemet och för medarbetardata redovisas det faktiska antalet anställda personer. Miljödata är inrapporterad från tredjepartsleverantörer om inte annat anges. Denna data är beräknad utifrån underlag från GHG Protocol eller på schabloner inrapporterad från respektive underleverantör. 2015 utgör basår för all data och målsättningar.

Om du har frågor gällande denna rapport, vänligen kontakta Elisabeth Ekstrand som är administrativ chef och ansvarig för hållbarhetsarbetet på IIS.

0
kommentarer
Permalänk
Nästa: Om rapporten