IIS hållbarhetsredovisning 2015

1. Några ord från vår vd

IIS – En kraft för en positiv internetutveckling.

Som vd för IIS är jag stolt över att presentera vår första hållbarhetsrapport. Rapporten är ett led i att ytterligare stärka vår trovärdighet som samhällsaktör. Med denna hållbarhetsrapport vill vi på ett transparent sätt redovisa hur vår verksamhet bidrar till samhällsnytta och påverkar vår omgivning.

Denna rapport är en del av det hållbarhetsarbete som vi initierade under 2015, ett arbete som inleddes med att identifiera våra främsta utmaningar och möjligheter på hållbarhetsområdet. Kartläggningen visar att våra mest väsentliga hållbarhetsområden är driftsäkerhet i domänverksamheten, objektiv folkbildning och integritet och informationssäkerhetsfrågor. Kartläggningen ligger till grund för innehållet i denna rapport och även vår hållbarhetsstrategi.

2015 har varit ett positivt år för oss och vår verksamhet har fortsatt att växa, dels ekonomiskt, dels i antal personer som tar del av våra insatser. Tack vare en kostnadseffektiv verksamhet, som också har fungerat utan driftavbrott, har vi fått medel över och kunnat investera ytterligare i våra internetfrämjande initiativ. Värt att nämna är den fördubbling av antalet medlemmar i Skolfederation och de 51 000 skolelever som deltog i vår utbildning Webbstjärnan. Utöver detta vill jag även framhålla våra insatser på jämställdhetsområdet. Vi har genomfört en lönerevision för att utjämna löner mellan män och kvinnor samt lyckats säkerställa att vi behåller tidigare balanserad fördelning mellan män och kvinnor i både styrelse och ledningsgrupp.

Utvecklingen på internetområdet går i ett rasande tempo. De senaste årens utveckling på teknikområdet samt inom integritet och informationssäkerhet ställer nya krav på vår verksamhet. Vi ska ständigt följa med i utvecklingen i vår omvärld, men vi ska även vara med och driva den. Genom att kontinuerligt kartlägga internetbeteenden, ta ställning i viktiga integritetsfrågor och utbilda internetanvändare i allt från teknik till källkritik är vi med och driver utvecklingen.

Målet för 2016 och kommande åren fram till 2020 är att öka vårt fokus på internetinnovation samt öka våra utbildningsinsatser. IIS ska hjälpa innovatörer att förverkliga sina idéer inom internetutveckling och vara en naturlig källa för kunskap om internet. Under 2016 kommer vi främst fokusera på att våra befintliga internetfrämjande initiativ växer samt på att samla alla våra utbildningar under en gemensam kursportal. Utöver dessa mål arbetar vi för att säkerställa en hållbar leverantörskedja samt möta omvärldens ökade krav på en miljövänlig verksamhet. Detta gör vi bland annat genom att återvinna mer och att premiera miljövänlig teknik vid inköp.

Till sist, medarbetarna är en mycket viktig tillgång. För att kunna uppnå våra mål för 2016 behöver vi fortsätta att ha rätt kompetens internt och därför vara en attraktiv arbetsgivare för nuvarande och potentiella medarbetare. Som ett led i att öka trivseln hos våra befintliga medarbetare införs 2016 en omarbetad vision, ett nytt kompetensutvecklingsprogram och kollektivavtal. För att locka nya medarbetare är ett av våra mål att öka kännedomen om vad IIS kan erbjuda som arbetsgivare.

Danny Aerts

0
kommentarer
Permalänk
Nästa: Om årets rapport