IIS hållbarhetsredovisning 2015

8. Miljö och teknik

Genom att minska vårt resande, vår energiförbrukning, göra miljövänliga val vid inköp samt ge stöd till miljövänliga internetprojekt kan IIS påverkan på klimatet minskas.

Sedan årsskiftet 2015/2016 leds IIS miljöarbete av vår kvalitetschef med stöd av miljögruppen. Arbetet utgår ifrån IIS miljöpolicy och uppförandekod samt tillämpning av försiktighetsprincipen vid allt beslutsfattande.

0
kommentarer
Permalänk
Nästa: Våra intressenters syn på vårt hållbarhetsarbete

Energi och koldioxid

Sedan 2008 har vi vartannat år genomfört en klimatanalys som legat till grund för våra miljöförbättringsåtgärder. Klimatanalysen från 2014 visade att av våra aktiviteter så är tjänsteresor det som bidrar med mest koldioxidutsläpp. Den nästa största utsläppsposten är driften av serverhallar och kontor.

För 2016 är målet att minska organisationens koldioxidutsläpp med 10 procent jämfört med data från klimatanalysen 2014. Att minska antalet tjänsteresor och att ställa om till gröna datorhallar är primära åtgärder för att nå målet. För att nå målet planerar vi att följa upp tjänsteresor genom en gemensam bokningsrutin som ger en helhetsbild över vilken typ av resor vi gör. Mätetalen från bokningssystem kommer göra det möjligt att se vilka resor som kan ersättas av klimatsmarta alternativ som tåg och videokonferens. Möjligheterna att minska energiförbrukningen i våra lokaler är begränsad, dock planeras en kontorsflytt alternativt ombyggnation under 2017. I detta arbete är energieffektivitet en viktig aspekt vid val av metod eller lokal.

Att använda och förespråka energieffektiv, återvinningsbar och miljövänlig teknik ser vi som en självklarhet. I linje med detta har IIS omförhandlat avtalen för drift av DNS-servrar, vilket har gett lägre energiförbrukning. Vi har även effektiviserat driften av våra egna servrar genom virtualisering (en form av optimering av användning av serverkapacitet).

Under 2016 kommer energiförbrukning för våra egna servrar att minska ytterligare då vi tar bort den dubbla driftmiljö som vi av omläggningsskäl haft under en övergångsfas.

Typ av utsläpp 2015* Energikonsumtion 2015 Ton CO2e Kommentar
Direkt (Scope 1) 1 000 liter 3,8
varav diesel 100 liter 0,3 Reservgenerator för serverdrift
varav bensin 900 liter 3,5 Bränsle egna bilar
Indirekt (Scope 2) 357 752 kWh 5
varav elektricitet (100% vattenkraft) 202 515 kWh 1,8 Elektricitet till kontors- och serverdrift (intern)
varav fjärrvärme (84% förnyelsebar) 90 147 kWh 3,2 Uppvärmning kontor
varav fjärrkyla (100% förnyelsebar) 65 090 kWh 0 Kyla kontor
Indirekt (Scope 3) 310 414 kWh 38,5
varav elektricitet (förnyelsebar) 45 000 kWh 0,4 Elektricitet till serverdrift Sverige (externt)
varav elektricitet (ej förnyelsebar) 169 500 kWh 5 Elektricitet till serverdrift Sverige (externt)
varav elektricitet (ej förnyelsebar) 95 914 kWh 33 Elektricitet till serverdrift globalt (externt)
TOTALT 47,3
Koldioxidkompensation -266 Kompensation beräknad baserat på schablon enligt Klimatanalys 2012 där även resor är inkluderade

* IIS hämtar från och med denna rapport verifierad data direkt från respektive underleverantör. Total mängd ej förnyelsebar energi: 1000 liter bränsle, 279838 kWh, Total mängd förnyelsebar energi: 388328 kWh.

Permalänk

Miljökrav i värdekedjan

IIS kan bidra till minskad miljöpåverkan genom att stötta miljövänliga projekt via Internetfonden och vid inköp av exempelvis ny teknik och återvinningstjänster ställa tydliga hållbarhetskrav.

Via Internetfonden har vi möjlighet att uppmuntra projekt och tekniska lösningar som minskar påfrestningarna på miljön. Ett av de projekt Internetfonden tidigare (2012) finansierat är VoteIT. Projektet syftar till att hålla demokratisk beslutsmöten på distans och därmed minska resandet och därmed koldioxidutsläpp orsakade av mötet.

2015 var 5,1 procent (i kronor) av de totala inköpen av kontorsmaterial och 22,1 procent av övriga förbrukningsvaror miljömärkta. Utöver detta säkerställdes även svanen-märkt städning under 2015.  Vid upphandling av nya skrivare under 2015 ställde vi krav på minimering av toneravfall och att förbrukade toners ska kunna kasseras som vanligt avfall. Skrivare som uppfyller kraven installeras under början på 2016.

På vårt kontor infördes ny källsortering med fler kärl för plast, tetra, brännbart med flera. För 2016 har IIS upphandlat en ny leverantör för återvinning av elektroniskt avfall och övrig återvinning. Vi har även inlett ett arbete där vi definierat vilka hållbarhetskrav som ska gälla för inköp generellt, dessa krav omfattar samtliga hållbarhetsområden och implementeras med start under 2016.

 

Avfallshantering Elektronik 2015 Avfall 2015
(Elektronikskrot)
Farligt avfall 2015
(Batterier och toners)
Totalt 2015
Återanvändning 152 kg 152 kg
Återvinning 55,6 kg 42,5 kg 98,1 kg
Energiutvinning 4,8 kg 3,6 kg 8,4 kg
Deponi 15,6 kg 11,9 kg 27,5 kg
Totalt

Permalänk