IIS hållbarhetsredovisning 2015

5. Medarbetare

Lika viktigt som att vi står upp för öppenhet och delaktighet i vår omvärld strävar IIS efter samma värden internt. Att våra medarbetare trivs och utvecklas är väsentligt för att vi ska kunna säkerställa hög driftsäkerhet och bidra till positiv internetutveckling.

Under december 2015 sjösattes IIS uppförandekod. Tillsammans med policydokument, vision, värderingar och personalhandbok utgör uppförandekoden ramverket för hur IIS och våra medarbetare agerar. Med gemensamma riktlinjer och högt i tak skapar vi en attraktiv och öppen arbetsplats där alla behandlas lika och är engagerade.

0
kommentarer
Permalänk
Nästa: Utan IIS domänverksamhet stannar internet

Viktig resurs

Medarbetarna är en viktig resurs och det är högt prioriterat att vi har medarbetare som trivs. Två gånger per år genomför vi en nöjd-medarbetarundersökning. I den senaste gav våra medarbetare arbetsplatsen det genomsnittliga betyget 3,85 av 5. Som ett led i att öka trivsel och engagemang planeras flera åtgärder inför 2016, däribland förstärkning av ledningsfunktionen, värderings- och visionsarbete, planering av flytt till nya lokaler samt införande av kollektivavtal

Under 2015 var personalomsättningen 9,7 procent. Tidigare har IIS haft en avsevärt lägre personalomsättning men 2015 var den tillfälligt högre, vilket berodde på att hälften av de medarbetare som avslutade sin anställning gjorde det till följd av förändringar i verksamheten.

Årligen genomförs medarbetarsamtal med samtliga medarbetare. Medarbetare erbjuds också hälsoundersökningar samt får friskvårdsstöd i form av friskvårdsbidrag. Flera medarbetare deltar även i IISY-go, en grupp som organiserar hälsofrämjande aktiviteter för de medarbetare som önskar delta. För att säkerställa arbetsmiljön på IIS har medarbetarna tillsammans utsett två skyddsombud som representerar samtliga medarbetare. Skyddsombuden har regelbundet möten med IIS personalansvarig som har arbetsgivaransvaret och rapporterar till ledningsgruppen.  Samtliga nya medarbetare får i sin introduktion en genomgång av säkerhetsföreskrifter och allmänna arbetsmiljöfrågor.

En grundläggande förutsättning för en dynamisk och öppen arbetsplats är rätten till föreningsanslutning och gemensamma förhandlingar. IIS påbörjade hösten 2015 ett arbete med att sätta upp kollektivavtal och lokala avtal. Dessa avtal syftar till att tydliggöra premisserna för förhållandet mellan arbetsgivare och medarbetare. Kollektivavtalet trädde i kraft 1 maj 2016.

Permalänk

Tillsammans blir vi smartare

IIS har ett kompetensutvecklingsprogram där varje medarbetare gör en årlig plan tillsammans med sin närmaste chef. Samtliga medarbetare har deltagit i en timmes introduktion i begreppet hållbarhet. Utöver detta genomgick alla nya medarbetare under 2015 en intern halvdagsutbildning med fokus på kvalitetsarbete. Utbildningen baserades på FN Global Compact och täckte områdena miljö, arbetsrätt, mänskliga rättigheter och affärsetik.

Permalänk

Alla lika, alla olika

Nationalitet, ålder, utseende, identitet, kön eller andra fysiska eller psykiska förutsättningar får aldrig göra skillnad i hur vi bemöter eller behandlar människor. De värderingar som ska råda i vår organisation definieras i vår uppförandekod, mångfald- och öppenhetspolicy.

Nyckeltal medarbetare                         

Åldersfördelning < 30 år 30-50 år > 50 år
Styrelse 0% 50% 50%
Ledningsgrupp 0% 50% 50%
Avdelningschefer/tjänsteägare 0% 81% 19%
Övriga medarbetare 14% 71% 14%
Totalt 8% 69% 23%

 

IIS verkar i en bransch där män utgör en majoritet av de verksamma. I vårt rekryteringsarbete arbetar vi aktivt för att stärka könsbalansen bland medarbetare och ledning. Vi har jämn fördelning mellan män och kvinnor i både ledningsgrupp och styrelse.

IIS har en 3-årig handlingsplan med årliga delmål för att uppfylla våra krav inom jämställdhet och mångfald. Ett av målen i denna plan är lika lön för lika arbete, därför genomfördes 2015 en könsbaserad lönerevision. Ett fåtal löner korrigerades och hädanefter genomförs lönerevidering årligen.

 

Medarbetarsammansättning och könsfördelning Män Kvinnor Totalt
Totalt antal medarbetare* 43 (61%) 28 (39%) 71
varav antal heltidsanställda 38 (58%) 27 (42%) 65
varav antal deltidsanställda 5 (83%) 1 (17%) 6
Sammansättning och könsfördelning medarbetare och styrelse 47 (59%) 32 (41%) 79
varav styrelse 4 (50%) 4 (50%) 8
varav ledningsgrupp 4 (50%) 4 (50%) 8
varav avdelningschefer/tjänsteägare 12 (57%) 9 (43%) 21
varav övriga medarbetare 27 (64%) 15 (36%) 42
Totalt antal medarbetare ink. inhyrd personal (konsulter) 51 (61%) 32 (39%) 83
varav antal inhyrdpersonal (konsulter) 8 (67%) 4 (39%) 12

* Samtliga medarbetare är tillsvidareanställda

Permalänk

Attraktiv arbetsplats – En förutsättning för att lyckas

IIS är en kunskapsorganisation där medarbetarnas kompetens och engagemang är framgångsfaktorer. IIS är en starkt värderingsstyrd arbetsplats där många väljer att arbeta till följd av verksamhetens samhällsnyttiga inriktning och deras passion för internet och dess möjligheter.

IIS har sedan lång tid satsat medvetet på att få alla medarbetare att känna sig delaktiga och att organisationen ska vara öppen för nya idéer. Att IIS ska vara en attraktiv arbetsplats för både nuvarande och framtida medarbetare förutsätter att vi erbjuder en arbetsplats där alla typer av människor trivs och utvecklas och känner engagemang för de frågor vi arbetar med.

Permalänk

Vad tycker du om IIS som arbetsplats?

Niklas Serén, projektledare och tjänsteägare för Internetdagarna
Anställd sedan 2011

Niklas Serén.

Niklas Serén.

–Jag valde IIS framför att arbeta som projektledare på byrå för att jag gillade tanken på att jobba non-profit. IIS gör mycket bra saker, det är tempo och stor output.

Niklas får använda sin projektledarkompetens och bidra till samhällsnytta, men kan samtidigt kombinera stort ansvar med familj och sitt liv som musiker.

–Balans mellan arbete och fritid är jätteviktigt för mig och det har aldrig varit ett problem på IIS. Ingen annan gör mitt jobb men jag kan styra min tid.

Han upplever också att det går att få gehör för sina idéer och möjlighet att förverkliga dem, nyligen genom en satsning på entreprenörskap inom ICT.

–En viktig del i arbetet på IIS är att vi för verksamhetens skull måste ligga i framkant. Därför är det en poäng med att laborera och ta sig tid till omvärldsbevakning och reflektion.

Roger Murray, DNS-drift
Anställd sedan 2011

Roger Murray.

Roger Murray.

–Jag gillar mitt arbete därför att jag får göra det jag i grunden tycker om. Jag valde att gå från en kommersiell verksamhet till IIS just för att få arbeta icke-kommersiellt med samhällskritiska tjänster.

Roger har arbetat med vår serverdrift sedan han anställdes och ingår i IT-avdelningen.

–Jag är en driven person som tar på mig ansvarsuppgifter och jag roffar även åt mig kunskaper för att utvecklas och kunna sköta mitt arbete. Vågar man ta för sig är det högt i tak på IIS, men är man introvert är det naturligtvis inte lika enkelt att påverka.

I arbetet med IIS jämställdhet- och mångfaldsplan medverkade en rad medarbetare under 2015, varav Roger var en.

–Som invandrare har jag själv upplevt hur stor roll språket spelar. Det är viktigt med språkbruk och vi borde faktiskt gå en kurs i språkbruk ur ett jämställdhetsperspektiv. Generellt anser jag att det är viktigt att planen inte blir en pappersprodukt, utan att frågorna lyfts kontinuerligt.

Under 2015 var antalet sökande per utlyst tjänst i genomsnitt 45-50

Elisabeth Nilsson, PR-ansvarig och tjänsteägare för Internetmuseum
Anställd sedan 2011

Elisabeth Nilsson.

Elisabeth Nilsson.

–Jag trivs för att jag har bra arbetskamrater och för att IIS är en öppen organisation med stora möjligheter att få gehör för sina idéer. Känslan av att allt är möjligt.

Elisabeth anställdes som webbredaktör och ansvarig för IIS företagsblogg, men har fått möjlighet att lära sig flera nya yrken och känna ökat ansvar under sina fem år i organisationen.

–Jag är journalist men lärde mig snabbt kommunikatörsyrket och fick sedan lära mig PR och senare projektledning. Jag har fått växa ansvarsmässigt och har nu ansvar för Internetmuseum.se utöver PR. Det är möjligheten att utvecklas som gör arbetet roligt.

IIS anordnar många gemensamma aktiviteter, till exempel sportaktiviteter, lunchföreläsningar och fredagspubar.

–Jag tycker att det är bra att det anordnas gemensamma aktiviteter som inte har med jobbet att göra. Gör man sådant tillsammans blir det lättare att lösa arbetsuppgifter. Det bidrar också till trevligare stämning på jobbet.

Permalänk