IIS hållbarhetsredovisning 2015

GRI Index

Standardredogörelse

Strategi och analys

Standard- redogörelse Titel Sidhänvisning Uppfyllnad Kommentarer
G4-1 Uttalande från organisationens högsta beslutsfattare VD-ord Full

Organisationsprofil

Standard- redogörelse Titel Sidhänvisning Uppfyllnad Kommentarer
G4-3 Organisationens namn Om Internetstiftelsen i Sverige Full
G4-4 Viktigaste varumärken, produkterna och tjänsterna Om Internetstiftelsen i Sverige, Folkbildning Full
G4-5 Organisationens huvudkontor Om Internetstiftelsen i Sverige Full
G4-6 Antal länder som organisationen har verksamhet i Om Internetstiftelsen i Sverige Full
G4-7 Ägarstruktur och företagsform Om Internetstiftelsen i Sverige Full
G4-8 Marknader som organisationen är verksam på Om Internetstiftelsen i Sverige, Folkkbildning Full
G4-9 Organisationens storlek Om Internetstiftelsen i Sverige, Medarbetare Full
G4-10 Sammanställning av organisationens arbetskraft Medarbetare Full
G4-11 Andel av den totala personalstyrkan som omfattas av kollektivavtal Medarbetare Full
G4-12 Organisationens leverantörskedja Styrning och ledning Full
G4-13 Betydande förändringar under redovisningsperioden gällande organisationens storlek, struktur, ägande eller leverantörskedja Om rapporten Full
G4-14 Huruvida organisationen följer försiktighetsprincipen Miljö och teknik Full
G4-15 Externt utvecklade ekonomiska, miljömässiga och sociala deklarationer eller principer. Styrning och ledning Full
G4-16 Medlemskap i organisationer och nationella eller internationella lobbyorganisationer Styrning och ledning Full

Identifierade väsentliga aspekter och avgränsning

Standard- redogörelse Titel Sidhänvisning Uppfyllnad Kommentarer
G4-17 Enheter inkluderade i redovisningen Om rapporten Full
G4-18 Processen för att identifiera väsentliga aspekter Våra intressenters syn på vårt hållbarhetsarbete Full
G4-19 Väsentliga aspekter Våra intressenters syn på vårt hållbarhetsarbete Full
G4-20 Aspektens avgränsning inom organisationen Våra intressenters syn på vårt hållbarhetsarbete Full
G4-21 Aspektens avgränsning utanför organisationen Våra intressenters syn på vårt hållbarhetsarbete Full
G4-22 Effekten av eventuella revideringar av information i tidigare redovisningar IIS första rapport
G4-23 väsentliga förändringar från tidigare redovisningar vad gäller omfattning och aspekternas avgränsning IIS första rapport

Intressentengagemang

Standard- redogörelse Titel Sidhänvisning Uppfyllnad Kommentarer
G4-24 Lista över intressentgrupper Våra intressenters syn på vårt hållbarhetsarbete Full
G4-25 grunden för identifiering och urval av intressenter som det först dialog med Våra intressenters syn på vårt hållbarhetsarbete Full
G4-26 Organisationens tillvägagångssätt vid dialog med intressenter Våra intressenters syn på vårt hållbarhetsarbete Full
G4-27 huvudfrågor och områden som lyfts i dialogerna med intressenter Våra intressenters syn på vårt hållbarhetsarbete Full

Redovisningsprofil

Standard- redogörelse Titel Sidhänvisning Uppfyllnad Kommentarer
G4-28 Redovisningsperiod Om rapporten Full
G4-29 Datum för senast publicerad redovisning IIS första rapport
G4-30 Redovisningscykel Om rapporten Full
G4-31 kontaktperson för frågar angående redovisningen och dess innehåll Om rapporten Full
G4-32 GRI index GRI Index Full
G4-33 Granskningsprocess Rapporten ej externt granskad

Styrning

Standard- redogörelse Titel Sidhänvisning Uppfyllnad Kommentarer
G4-34 Organisationens bolagsstyrning och om det finns kommittéer med ansvar för ekonomiska, miljömässiga och sociala frågor Styrning och ledning Full

Etik och integritet

Standard- redogörelse Titel Sidhänvisning Uppfyllnad Kommentarer
G4-56 Organisationens värderingar, principer, standarder och normer för uppträdande Styrning och ledning Full

Specifika Standard- redogörelser

DMA och indikatorer Titel Sidhänvisning Uppfyllnad Kommentarer
G4-DMA Upplysning om hållbarhetsstyrning VD-ord Full

Kravställning på leverantörer

DMA och indikatorer Titel Sidhänvisning Uppfyllnad Kommentarer
DMA Kravställning på leverantörer Styrning och ledning Full

Attraktiv arbetsplats

DMA och indikatorer Titel Sidhänvisning Uppfyllnad Kommentarer
DMA Attraktiv arbetsplats Medarbetare Full

Miljövänligt förbrukningsmaterial

DMA och indikatorer Titel Sidhänvisning Uppfyllnad Kommentarer
DMA Miljövänligt förbrukningsmaterial Miljö och teknik Full

Transparent kommunikation

DMA och indikatorer Titel Sidhänvisning Uppfyllnad Kommentarer
DMA Transparent kommunikation Hela rapporten Full Med denna rapport påvisar vi IIS tranperens

Objektiv folkbildning

DMA och indikatorer Titel Sidhänvisning Uppfyllnad Kommentarer
EC-1 Skapat och levererat ekonomiskt värde Om Internetstiftelsen i Sverige Full
EC-8 Indirekt ekonomiskt värdeskapande Styrning och ledning, Folkbildning Full

Energi och utsläpp av växthusgaser

DMA och indikatorer Titel Sidhänvisning Uppfyllnad Kommentarer
EN-3 Energikonsumtion inom organisationen Miljö och teknik Full
EN-4 Energikonsumtion utanför organisationen Miljö och teknik Full
EN-15 Direkta utsläpp av växthusgaser (Scope 1) Miljö och teknik Full
EN-16 Indirekta utsläpp av växthusgaser (Scope 2) Miljö och teknik Full
EN-17 Övriga indirekta utsläpp av växthusgaser (Scope 3) Miljö och teknik Full
EN-23 Total avfallsvikt per typ och hanteringsmetod Miljö och teknik Full

Hälsa och säkerhet

DMA och indikatorer Titel Sidhänvisning Uppfyllnad Kommentarer
LA-5 Procent av totala personalstyrkan som är representerade i arbetsmiljökommittéer Medarbetare Delvis

Kompetensutveckling

DMA och indikatorer Titel Sidhänvisning Uppfyllnad Kommentarer
LA-9 Genomsnittligt antal utbildningstimmar Medarbetare Delvis

Mångfald och jämställdhet

DMA och indikatorer Titel Sidhänvisning Uppfyllnad Kommentarer
LA-12 Sammansättning av styrelse och ledning och uppdelning av medarbetare per personalkategori Medarbetare Full Enligt svensk lagstiftning är det ej tillåtet att samla in och redovisa data för minoritetsgrupper.

Driftsäkerhet

DMA och indikatorer Titel Sidhänvisning Uppfyllnad Kommentarer
PR-4 Antal överträdelser av lagar för produktinformation och märkning

Kundnöjdhet

DMA och indikatorer Titel Sidhänvisning Uppfyllnad Kommentarer
PR-5 Rutiner för kundnöjdhet, inklusive resultat från kundundersökningar Utan IIS domänverksamhet stannar internet, Folkbildning Full

Integritet/Informationssäkerhet

DMA och indikatorer Titel Sidhänvisning Uppfyllnad Kommentarer
PR-8 Totalt antal underbyggda klagomål gällande överträdelser mot kundintegriteten och förlust av kunddata Utan IIS domänverksamhet stannar internet Full

0
kommentarer
Permalänk