IIS hållbarhetsredovisning 2015

7. Folkbildning

I enlighet med vår urkund arbetar vi för positiv internetutveckling samt ökad kunskap som leder till ökade möjligheter på internet. 2015 användes 35 procent av våra intäkter för att främja detta ändamål. Med folkbildningsinitiativ som Webbstjärnan, Internetguider och Bredbandskollen bidrar IIS med gratis utbildning och konsumentupplysning medan projekt finansierade via Internetfonden uppmuntrar innovation relaterad till internet.

Det totala värdet av de utbildningsinsatser som Webbstjärnan bidrog med under 2015 motsvarar 74 miljoner kronor, omräknat i kostnaden för lärarledd undervisningstid i den svenska skolan.

IIS har drivit utbildningsinsatser på internetområdet sedan tio år tillbaka. Vår grundläggande vision är att alla oavsett ålder och plats ska kunna, vilja och våga använda internet. Genom att arbeta för detta samt för öppenhet, delning och inkludering är vi övertygade om att vi gör stor nytta för samhället. Våra initiativ är skapade för att nå ut till en stor del av alla internetanvändare. Barnhack och Webbstjärnan riktar sig till ungdomar, internetguiderna når ut till yrkesverksamma inom en mängd olika branscher och Bredbandskollen hjälper Sveriges internetanvändare säkerställa att surfhastigheten motsvarar vad internetleverantören utlovat. Uppföljning och kvalitetssäkring är oerhört viktigt för initiativens trovärdighet. Genom kundundersökningar, besöksstatistik och mätning av antalet återkommande användare kan vi säkerställa nyttan och att initiativen når rätt målgrupp.

Initiativet Webbstjärnans deltagare gav oss betyget 69,6/100 2015. När vi frågade de lärare som deltog i tävlingen gav de oss betyget 79,9/100. Den årliga konferensen Internetdagarna fick betyget 4,16/5 år 2015.

0
kommentarer
Permalänk
Nästa: Miljö och teknik

Ett urval av våra initiativ 2015

Barnhack – Programmering är en barnlek

IIS barnhack är en programmeringsskola för barn i skolåldern. Under 2015 deltog över 600 barn i våra barnhack från Övertorneå i norr till Malmö i söder. Sammanlagt tog cirka 1200 pedagoger del av vårt utbildningspaket. Genom IIS initiativ, som startade 2013, har vi etablerat begreppet och lyckats peka på ett behov, som har bidragit till långt fler programmeringsskolor för barn runt om i landet. Under 2016 fortsätter Barnhack som en turné från norr till söder.

Webbstjärnan – Tävlingen för hela skolan

Webbstjärnan, som drivits sedan 2008, är en bred satsning med spridning i hela landet. Initiativet är en tävling för grund- och gymnasieskolan i webbpublicering och omfattar också utbildningar i webbpublicering och internet som pedagogiskt verktyg för lärare. 2015 deltog cirka 51 000 elever från sexårsverksamhet upp till gymnasiet i tävlingen och 2 700 lärare deltog i utbildning.

maria_franzen

Maria Franzén arbetar som grundskollärare på Högåsskolan i Knivsta. För fyra år sedan gjorde hon en pedagogisk kullerbytta och började använda IT i undervisningen. Läsåret 2015/2016 deltog hon i IIS skolsatsning Webbstjärnan för tredje gången.

Hur använder du och dina elever internet i skolan?
– Vi använder internet till allt. Vi publicerar skolarbete och dokumenterar hela processer i vår
klassblogg. Vi använder även sociala medier, som Instagram, där eleverna turas om att förmedla skoldagen i bilder. Genom att använda flera kanaler når vi en bredare publik.

Vad är det bästa med att vara med i Webbstjärnan?
– Hela konceptet. Från att man får en egen .se-domän till att man får support och kan delta i utbildningar där man får möjlighet att utvecklas som lärare. Webbstjärnan är en fin satsning på skolan och det är bra att initiativet kommer utifrån.

Vad tycker dina elever om att blogga?
– Att det är spännande att skapa sådant som andra kan se. Ibland tycker de att det är lite
jobbigt, men för det mesta att det är jätteroligt. De säger själva att bloggen är ett ställe dit de går för att reflektera över vad de har lärt sig.

Vilka tips har du till andra lärare som vill börja arbeta med webbpublicering?
– Gå med i Webbstjärnan så får du en massa hjälp och support. Våga prova dig fram. Börja i liten skala och låt det växa. Ha tålamod med dig själv och ta hjälp av dina elever, de kan jättemycket.

Federationer – Samarbete för effektivare digitalisering av skola och vård

IIS är en av initiativtagarna till en gemensam skolfederation för skolan (personal och elever) och tjänsteleverantörer exempelvis Liber och Gleerups. Federationen underlättar för tjänsteleverantörer och användarorganisationer att ansluta sig till varandra på ett för användarna enkelt sätt. Detta skapar förutsättningar för att användningen av digitala verktyg i skolan ökar. Skolfederation ställer krav på att användarorganisationerna har ordning i sina användarregister, vilket leder till strukturer med högre säkerhet. I slutet av 2105 var 142 skolhuvudmän och tjänsteleverantörer anslutna. Detta är en dubblering från 2014. Av landets 290 kommuner är 81 medlemmar i Skolfederation.

En motsvarande federation för vård, hälsa och omsorg är etablerad med IIS som federationsoperatör, men spridningen och antalet medlemmar har inte kommit lika långt.

Svenskarna och internet – Kartläggning om internetbeteenden i Sverige

IIS står även bakom den årliga undersökningen om svenskarnas internetanvändning. Syftet med undersökningen är att sprida kunskap och synliggöra beteendemönster och förändringar i svenskarnas användande. Vår rapport för 2015 laddades ned i cirka 1 000 exemplar och hade 21 099 besökare på webben. Målgruppen är bred, bland användarna finns forskare, journalister och beslutsfattare på myndigheter.

Bredbandskollen – Håller internetleverantörerna vad de lovat?

Bredbandskollen är ett oberoende verktyg där alla kan testa sin internetuppkoppling gratis. Med hjälp av verktyget får konsumenten ett mätvärde och en rekommendation på hur väl mätvärdet stämmer överens med den förväntade kapaciteten på Internetanslutningen. I genomsnitt utförs 88 000 mätningar per dag för fast och mobilt bredband. Konsumentverktyget har sedan lanseringen 2007 bidragit till att konsumenterna enkelt kan kontrollera sin bredbandshastighet, vilket i sin tur har lett till en förändrad marknad där bredbandsoperatörerna infört intervallhastighet istället för som tidigare ”upp till”-hastighet, som ofta var vilseledande för konsumenten.

Internetfonden – Vi vill bidra till att skapa framtidens internet

Genom Internetfonden stöttar IIS icke-kommersiella projekt som på olika sätt utvecklar internet i Sverige. Både privatpersoner och organisationer är välkomna att söka. Främst vänder sig fonden till projekt med inriktning på internetutveckling, tillämpning av forskningsresultat, kunskapsspridning om internet och dess användning. Under 2015 beviljade fonden finansiering till 25 projekt och delade ut sammanlagt 6,3 miljoner. I slutet av 2015 hade totalt 343 projekt fått finansiering med totalt 68 miljoner kronor sedan starten 2004.

Internetdagarna – Där internetproffs möts

Internetdagarna 2015.

Internetdagarna 2015.

IIS har sedan år 2000 arrangerat den årliga konferensen Internetdagarna, som kommit att bli en av Sveriges viktigaste mötesplatser för personer som på olika sätt jobbar med internet. Mötesplatsen lockar omkring 2 000 deltagare varje höst och hölls 2015 på Waterfront i Stockholm och bestod då av 17 olika evenemang och fler än 250 talare.

Internetmuseum – Även ungdomar har en historia

I december 2014 lanserade IIS Sveriges första digitala internetmuseum. Besökare får följa med på en resa genom den svenska internethistorien. Museet syftar till att säkerställa att det i framtiden finns tillförlitligt material och berättelser från tiden då internet kom till Sverige. Innehållet består därför delvis av filmade intervjuer med svenska internetpionjärer. Filmerna ska finnas tillgängliga för framtidens forskare, journalister och andra intresserade som vill titta närmare på den svenska internethistorien. Internetmuseum har ett samarbete med Tekniska museet i Stockholm och Datamuseet i Linköping.

”Gillar tidslinjen iis.se/internetmuseum använder. Ger en skönt nostalgisk och informativ bild av nätets framväxt #applåd”

– Besökare, Internetmuseum

Internetguider – Inte bara för dummies

IIS publicerar kostnadsfria guider inom en rad internetrelaterade ämnesområden. Guiderna riktar sig till en bredare allmänhet och är skrivna på ett lättillgängligt språk för att sprida kunskap om nätet och användningen av det. Syftet är att få fler människor att bättre nyttja internets möjligheter och att förstå fler aspekter av nätanvändandet. Det finns guider för de som vill veta mer om webbpublicering, nätets infrastruktur, upphovsrätt, integritet, yttrandefrihet, omvärldsbevakning, barn och unga på internet och mycket mer.

”Utan guiderna skulle jag inte kunna genomföra mitt jobb som lärare. Tiden att ta reda på allt och lära mig allt jag behöver är för knapp. Det är det som är så bra med guiderna! Jag läser dem och lär mig massor som jag sen för ut i klassrummet. Enkelt!”

– Läsare Internetguider

 

Permalänk

Exempel på projekt finansierade av Internetfonden 2015

Apparat

Apparat är en app för Androidmobiler genom vilken undersökningar kring privatpersoners smartphonebeteenden genomförs. I samarbete med IIS genomfördes den första, större undersökningen under 2015. Insamlandet av data fortsätter och resulterar i en ny rapport under våren 2016. Med hjälp av Apparat kan man få svar på en mängd olika frågor, till exempel ”Vilka applikationer används oftast?”, ”Hur ofta låser vi upp telefonen per dag?”, ”Under vilken tid på dagen sms:ar vi mest?”
Deltagare som vill medverka i undersökningen laddar ner appen och registrerar sina grunduppgifter anonymt. Vilka grunduppgifter som efterfrågas bestäms av vad som anses vara relevant för undersökningen i fråga. Under en begränsad tid samlar sedan appen in deltagarnas användardata, något som sedan sammanställs och visar på smartphonebeteendet hos en större grupp.

Nuläget.se

Tjänsten syftar till att göra det enkelt för organisationer att komma igång med jämställdhets- och inkluderingsarbetet. Organisationer (till exempel arbetsplatser och föreningar) kan med hjälp av tjänsten genomföra en anonym undersökning bland personer inom verksamheten. Frågorna är inriktade på hur de svarande uppfattar verksamheten med fokus på personlig upplevelse utifrån ett mångfalds- och jämställdhetsperspektiv. När en undersökning är genomförd sammanställs resultatet automatiskt och presenteras som en nulägesanalys för verksamheten som den upplevs av de svarande. Sammantaget skapas ett underlag för både intern diskussion och för arbetet med policydokument. Testet går att upprepa och använda som årlig uppföljning och kontinuerligt förbättringsarbete.

Lajks-projektet

Projektet syftar till att med hjälp av en certifierad process i grundskolan skapa en tryggare vardag för barn och ungdomar på nätet. Projektet vill förebygga och bekämpa näthat och nätmobbning och uppmärksamma att beteenden som inte är okej i verkliga livet inte heller är okej på nätet. I Lajks-projektet deltar polisanställda utredare som är specialiserade på nätrelaterad brottslighet. Metoden för att certifiera skolorna kommer att utvecklas utifrån deras polisiära erfarenheter samt grundkunskaper kring vilka problem som florerar i skolan. Projektet ska arbeta fram en policy med tydliga riktlinjer som hanterar skolans förhållningssätt till de olika problemområden som finns. Dessutom ska en digital utbildningsplattform med lektioner, övningar och workshops, som kan hjälpa skolorna att överföra denna kunskap till sin personal, tas fram.

Permalänk